Chương trình Hỗ trợ dài hạn cho Khách hàng máy thủy (Marine CVA)

2 năm trước 26/10/2021
Chương trình hỗ trợ dài hạn (CVA) cung cấp các giải pháp toàn diện về phụ tùng, dịch vụ và chăm sóc thiết bị trong suốt vòng đời tàu.
Marine Customer Value Agreements

Marine Customer Value Agreements
Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat