Máy phát điện

Máy phát điện

Khi bạn cần năng lượng điện, Caterpillar luôn luôn sẵn sàng. Sản phẩm máy phát điện của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Các mẫu sản phẩm

3512A (50 HZ)

Công suất tối thiểu

1000 kVA

Công suất tối đa

1400 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

3512B (50 HZ)

Công suất tối thiểu

1320 kVA

Công suất tối đa

1875 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Thấp

3516A (50 HZ)

Công suất tối thiểu

1600 kVA

Công suất tối đa

2000 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Thấp

3516B (50 HZ)

Công suất tối thiểu

1750 kVA

Công suất tối đa

2500 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Thấp

3516C (50 HZ)

Công suất tối thiểu

2500 kVA

Công suất tối đa

2750 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Tier 2 Nonroad Equivalent Emission Standards

3606 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

1775 kVA

Công suất tối đa

2688 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

3516E (50 HZ)

Công suất tối thiểu

2750 kVA

Công suất tối đa

3000 kVA (3100 kVA khi không có quạt)

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

C175-16 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

2500 kVA

Công suất tối đa

3100 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Tier 2 Nonroad

C175-20 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

3150 kVA

Công suất tối đa

4000 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

U.S. EPA Stationary Emergency Use Only

3608 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

2363 kVA

Công suất tối đa

3575 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

3612 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

3550 kVA

Công suất tối đa

5375 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

3616 (50 HZ)

Công suất tối đa

4725 kVA

Công suất tối thiểu

7520 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp
1800 599 990
Yêu cầu nhanh